نواگرام: حمله تروریستی

شهر من … بخند!

امیر فرزانه

تسلیت و افسوس

امیر فرزانه