حمید صفت؛ این یک مورد را کوتاه بیایید

لطفاً وارد نشوید! اولین بار با حمید صفت در یکى از کنسرتهایم ملاقات کردم. انسانى مبادى آداب ، افتاده و با محبت که رفتار دلنشینى داشت. روزى که خبر را شنیدم بسیار به هم ریختم. فارغ از محبتى که بعد از ملاقاتمان ایجاد شده بود و صرفاً به عنوان یک انسان ، طبق معمول چراها

ادامه