قابل توجه خیرین بزرگوار و همیشه در صحنه

ابوالفضل آرمیده چند ماه پیش بود که موفق به کسب مدال برنز کشتی آزاد نوجوانان آسیا در کشور تایوان شد تا در ابتدای راه با کسب سکوی سوم آسیا چشم به فتح سکوهای جهانی داشته باشد اما دیری نپایید ابوالفضل به جای مبارزه با حریفان بر روی تشک کشتی به مبارزه با بیماری سخت بر

ادامه