نواگرام: درگذشت بهرام شفیع

بهرام شفیع از دنیا رفت

امیر فرزانه