دهقان فداکار مسافر قطار ابدی شد

این مردِ مهربان «ریزعلى خواجوى» یا همان «دهقان فداکار» درس فداکاران فارسى کلاس سوم دبستان است. حدود هفت یا هشت سال پیش آیین گرامیداشت باشکوهى براى ایشان در فرهنگسراى بهمن گرفتم. از طرف موسسه نغمه شهر سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران سپردیم تا تعدادى از عاشیق هاى آذربایجان داستان او رابه نظم کشیده و به

ادامه

آیین گرامیداشت «دهقان فداکار» در فرهنگسرای بهمن

​این مردِ مهربان ریزعلى خواجوى یا همان دهقان فداکار درس فداکاران فارسى کلاس سوم دبستان است. حدود هفت یا هشت سال پیش آیین گرامیداشت باشکوهى براى ایشان در فرهنگسراى بهمن گرفتم. از طرف موسسه نغمه شهر سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران سپردیم تاتعدادى از عاشیق هاى آذربایجان داستان او رابه نظم کشیده و به شیوه خودشان به شکل

ادامه