روز جهانى دوقلوها مبارک

دوقلویى یعنى شدتِ شباهت نه تکرارِ انسانى دِگر دوقلویى یکى از زیبایى هاى نظم در هستى ست که انسان بیش از پیش به خدایى ایمان داشته باشد که تماما زیبایى را براى او به نمایش گذارده

ادامه