نواگرام: دومین آلبوم گروه دال

دومین آلبوم گروه دال منتشر می‌شود

امیر فرزانه