اجرای رضا صادقی زیر بارش باران

یه شب بارونى ، یه شهر و مردمش ، گفتن بارونه نمیشه ، منم گفتم باشه ، بعد دوسه ساعت گفتن ، مردم با عشقش زیر بارون نشستن ، میاى ؟ گفتم : میشه جواب این بزرگیو با نیومدن داد ؟ و رفتم ، دیدم واقعا نشستن ، با کلى بزرگى و عشق ، حتى

ادامه