نواگرام: رقص سربازها

نوازندگی و رقص سربازها در پادگان

امیر فرزانه