نواگرام: رنج میسر نمی شود

نابرده رنج «رنج» میسر نمی‌شود

امیر فرزانه