روز خلیج فارس

وقتى آرام آرام نسبت به فرهنگ، هنر، معمارى و مشاهیر سرزمینمان بى تفاوت مى شویم، به راحتى مصادره مى شوند و چه بیهوده است نوشداروى بعد از مرگ سهراب! این ساز، صداى خلیج فارس است و من به سهم خودم با شیوه هاى مختلف به تمامى مسئولین فرهنگى کشور گوشزد کردم! من به همین نیت،

ادامه