زادروز آزاد مرد موسیقی ایران، استاد حسین علیزاده مبارک

حسین علیزاده زاده ۱ شهریور ۱۳۳۰ در تهران و هم اکنون ۶۵ ساله است. پیروز ارجمند در پست اینستاگرام خود زادروز این هنرمند را به وی تبریک گفت: زاد روز آزاد مرد موسیقی ایران، استاد حسین علیزاده مبارک استاد علیزاده الگویی از هنرمند معاصر است که آزاده، متواضع و نیک اخلاق است. نماد نوگرایی و

ادامه