زبان موسیقی

​موسیقی تنها زبانی است که الفبایش کمتر از انگشتان دست و واژه هایش بی نهایت است. موسیقی تنها زبانی است که با داشتن همه ی لطافت و خشونت ها هیچ دشنامی در فرهنگ زبانش نیست. موسیقی تنها زبانی است که با آن نمی توان دروغ گفت حتی یک کلمه …

ادامه