نواگرام: زلزله زدگان

رضا صادقی سفید پوش شد

امیر فرزانه