روز ملی سینما مبارک

سینما برای ما یعنی فردین، فرمون، قیصر، مادر، یعنی لیلی با من است، یعنی حاج کاظم ، پرویز پرستویی، یعنی رضا مثقالی معروف به رضا مارمولک، علی سنتوری، یعنی بانو معتمدآریا، یعنی همون رویای فیلم دوزن که قصه ی فرشته هایی رو روایت کرد که بالی برای پرواز براشون نذاشتن، یعنی میم مثل مادر، یعنی

ادامه