نواگرام: سرباز

پاکبانان سربازان یزید نیستند!

امیر فرزانه