سرانجام ابراهیم بن مالک اشتر نخعی پس از قتل مختار

​وی پس از قتل مختار بن ابی عبیده ثقفی به دست سپاهیان عبدالله بن زبیر، از دو جناح متخاصم باقیمانده، یعنی سپاه شام به فرماندهی عبدالملک بن مروان و سپاه حجاز و عراق به فرماندهی عبدالله بن زبیر، دعوت به همکاری شد. ولی او ترجیح داد که به سپاه عبدالله بن زبیر بپیوندد، تا هدف

ادامه