نواگرام: سپهر حیدری

همخوانی سپهر حیدری و مهدی دارابی

امیر فرزانه