سیزده فروردین از راه رسید

روز طبیعت، لطفا این متن را بخوانید و در گروه های خانوادگی و… هم منتشر کنید و به موارد ذکر شده در آن فکر و عمل کنید: لطفا ۲یا۳ کیسه زباله باخود همراه ببرید. تا زباله هایتان را در طبیعت رها نکنید حتا پوست میوه و سبزیجات و پسمانده غذاهایتان را در طبیعت نریزید. درست

ادامه