نواگرام: شادی مردم ایران

شادی مردم برتر از همه‌ی امور است

امیر فرزانه