نواگرام: شاعر

«کیومرث منشی زاده درگذشت»

امیر فرزانه