موسیقی چگونه شغلی است؟

هر شنونده و بیننده ای که از بیرون به این حرفه می نگرد با توجه به تربیت خانوادگی و محیطی که در آن رشد یافته است نگاهی خاص به این حرفه دارد. اما تمام مصرف کنندگان موسیقی که با این کار از نزدیک آشنایی ندارند این شغل را حرفه ای لوکس و راحت می -پندارند.

ادامه