«سیلی به حقوق شهروندی»

​برخورد نامناسب مأموران مبارزه با سد معبر شهرداری با دستفروشان در تمام این سالها بارها و بارها خبرساز و از طرف مردم نکوهش شده است. از خودسوزی مرد به تنگ آمده از رفتار ماموران گرفته، تا سیلی ای که این مامور به صورت زن سبزی فروش فومنی که سعی در دفاع از پسرش و جلوگیری

ادامه