نواگرام: شهید بهروز‏مرادی

آمدیم که بمانیم! آمدیم نبودید!

امیر فرزانه