نواگرام: عارضه قلبی

استاد ابراهیم ناعم درگذشت

امیر فرزانه