سوگواری زنانه

آیین سوگواری، یک واقعیت است و هیچ ربطى به جنسیت ندارد. مراسمى هم هست که مردها در کنار زن ها اجرا مى کنند. از جمله در تعزیه هاى بوشهر که بر خلاف اغلب مناطق ایران که مردها به جاى زنها، ایفای نقش مى کنند؛ زنها در نقش خودشان ظاهر مى شوند و آواز تعزیه را

ادامه