نواگرام: علت

عارف لرستانی از دنیا رفت

امیر فرزانه