نواگرام: علت نام گذاری روز خبرنگار

خبرنگار گونو چوخ مبارک دی

امیر فرزانه