نواگرام: عکس قدیمی

گروه عارف در سال ۱۳۶۸

امیر فرزانه