پاسخ به انتقادات از هیهات؛ مدح مولا مگر فقط غم و اندوه است؟

​شانزده سال است که می نویسم؛ تقریبا از یازده ، دوازده سالگی سالها بود که آرزوی نوشتن برای مولایم و جد بزرگوارم را داشتم اما هر بار قلم می خشکید و مولایم نمی طلبید. هر بار که چند بیت از غم و اندوه بی نهایت کربلا و آنچه بر مولا گذشت را می نوشتم دستم خشک

ادامه