رکورد جهانیِ سرعت درنوازندگی فلوت توسط آرمین قیطاسی

​آرین قیطاسی شکست رکورد جهانیِ سرعت، درنوازندگی فلوت، توسط فلوتیست ایرانی، آرمین قیطاسى در قطعه پرواز زنبور عسل، اثر ریمسْکی کورساکوف را به برادر خود تبریک گفت. آرمین قیطاسی قطعه ذکر شده را در زمان ۴۴:۸۵۰ ثانیه و ۳۰۰ bpm اجرا کرده است.

ادامه