مهدی طارمی و موسیقی بوشهر

از دل این آب و خاک که باشى و همسایه ى همیشه ى دریا، فرقى نمیکند میان جاشوى آفتاب سوخته یا گلزن شماره یک این روزهاى تیم ملى فوتبال! تمام جانت، ذره ذره وجودت و هر آنچه که احساس نامیده میشود، آمیخته است با رنگ و نور و سرانجام موسیقى حتى اگر مهدى طارمى باشى،

ادامه