نواگرام: قطار ابدی

دهقان فداکار مسافر قطار ابدی شد

امیر فرزانه