قُمپُز در مى کنند!

تصویری که مشاهده می کنید توپ جنگی عثمانی به نام « قمپز » است که قدرت تخریبی نداشت اما به خاطر صدای مهیبش ترس به دل دشمن می‌انداخت. ولی بعدها سربازان ایرانی هر وقت این صدا را می شنیدند می گفتند ؛ «نترسید! قمپز درمی کنند»

ادامه