نواگرام: قهرمانی

قهرمانی زود هنگام پرسپولیس

امیر فرزانه