نواگرام: لیگ برتر

قهرمانی زود هنگام پرسپولیس

امیر فرزانه

پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد

امیر فرزانه