مایکل جکسونِ توسعه ایران چه کسی است؟

این نوشته توسط دوست خوب و سالیانم بهروز صفاریان بدستم رسید بدون هیچ قضاوتى تصمیم گرفتم شما رو هم در حس خوبش شریک کنم لطفا شکیبایى کرده تا انتها مطالعه بفرمایید: مایکل جکسونِ توسعه ایران چه کسی است؟ بگذارید اعتراف کنم؛ چندین سال پیش اعتقادی به هنر و ادبیات و موسیقی نداشتم هر چند که خودم

ادامه