نواگرام: محسن چاوشی سنندج

چه زخم نا تمومی …

امیر فرزانه