نواگرام: محمد فیروزی

گروه عارف در سال ۱۳۶۸

امیر فرزانه