نواگرام: مرزبان

«گلوله چشم ندارد»

امیر فرزانه

مرزبان جان می‌دهد، خاک نمی‌دهد

امیر فرزانه