کبوتری روی شانه من

یغما گلرویی خطاب به مسعود کیمیایی نوشت: از سالهای دور ممنوعیت ویدئو که فیلمهایی مثل «گوزنها»، «قیصر»، «رضا موتوری» و «داش آکل» را با شوق روی نوارهای بتاماکس اجاره ای می دیدم و صداهاشان را روی کاست ضبط می کردم که دیالوگها را هزار باره گوش بدهم و ازبر کنم، تا حدود پانزده سال پیش

ادامه