نواگرام: معابر

پاکبانان سربازان یزید نیستند!

امیر فرزانه