تنها با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان خواننده شوید!

یه زمانی میگفتن هنر قیمت نداره و نمیشه روش قیمت گذاشت الان با همین قیمت به شما هنر ارئه میشه و به فروش میرسه. فقط ۵٠٠ هزار تومان کارهای خوب لابلای همین کارها نابود میشه و هیچوقت شنیده نمیشه. بیش از ٨٠ درصد کارهایی که شما بین چند کار خوب میشنوید و ازش رد میشین در چنین

ادامه