بانوان موسیقی دان ایران

​بانوان موسیقى ایران سهـم بسزایى در پیشرفت و بازگشایى دریچه هـاى جدید هـنرى به لحاظ فرم، محتوا و رنگ داشته اند و با جدیت و اصرار بر حقانیت راهـشان؛ از بى شمار تودرتوهـاىِ نیمه روشن اجتماعى و فرهـنگى؛ بیش از یک قرن ( هـمچون “یوتاب” سردارِ زن ایرانى که راه ایران را در کوه هاى

ادامه