نواگرام: نابرده رنج

نابرده رنج «رنج» میسر نمی‌شود

امیر فرزانه