نابرده رنج «رنج» میسر نمی‌شود

به هر چیزی چنگ زدم !! نبود اون چیزی که باید میبود… درداتو که فریاد میزنی دردی اضافه میکنن به همه ی دردات و محکوم میشی به بیماری!! باید خفه بمیری و با دیوار رفاقت کنی و گریه هات و به توالت و حمام ببری … شب و تحمل میکنی که صبح بخوابی و ظهر

ادامه