نواگرام: ناصر ملک مطیعی درگذشت

خسته نباشی مرد بزرگ و خداحافظ

امیر فرزانه