نواگرام: نان

«بابا برای نان جان داد»

امیر فرزانه