نواگرام: نوازندگی سربازها

نوازندگی و رقص سربازها در پادگان

امیر فرزانه