آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود

​شاید مرگ ناگهانی آیت الله برای خیلیهامان ناگوار باشد؛اما فارغ از اینها؛ این اتفاق بسیار تأمل برانگیز بود؛در مقامی نیستم که بخواهم دراین باره تسلیت بگویم؛ اما چیزی که در این ۴٨ ساعت در ذهنم گذشته است را قلمی باید! آیت الله هاشمی یکی از بزرگترین نمادهای مبارزه در دوران انقلاب بود؛ شکنجه ها؛ آزارها

ادامه