محمدرضا شجریان با باغ خود در هشتگرد دیدار کرد

همایون شجریان با انتشار چند عکس خبر سلامتی استاد محمدرضا شجریان را به سمع و نظر علاقمندان ایشان رساند. همایون شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چندى پیش قولى از من گرفته بودند که همین روزها به باغ هشتگرد برویم و با آن پشتکار مخصوص به خودشان مصرانه پیگیرى مى کردند، تا سرانجام با صلاح

ادامه